Business

Proč registrovat ochrannou známku

Ochrannou známkou se rozumí označení schopné grafického znázornění, které umožňuje rozlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od druhého. Jde zejména o slova (slovní ochranné známky), grafiku (obrazové ochranné známky) a kombinace slov a grafiky (kombinované ochranné známky). Prostřednictvím ochranné známky lze ale chránit i tvar (3D ochranné známky), barvy či jejich kombinace (barevné ochranné známky) či hologramy.

Ochranná známka svému vlastníkovi propůjčuje výsadní postavení na konkrétním trhu, neboť nikdo není oprávněn užívat shodné či podobné označení pro shodné či podobné výrobky a služby, pro které je ochranná známka zaregistrována. Díky ochranné známce si tak spotřebitelé mohou spojit konkrétní výrobek či službu s konkrétním výrobcem. Tímto ochranná známka plní svou propagační a ochrannou funkci.

Základní práva vlastníka ochranné známky

  • výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je registrována;
  • právo používat spolu s ochrannou známkou značku ®;
  • právo zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku shodné či podobné označení pro shodné či podobné výrobky a služby, pro které je ochranná známka zaregistrována.

Podle teritoriální šíře obchodních aktivit lze zvolit registraci české ochranné známky, ochranné známky Evropské unie či mezinárodní ochranné známky s designací různých států Madridské dohody. Práva z ochranné známky se totiž řídí tzv. pravidlem teritoriality, dle nějž má ochranná známka účiny jen na určitém teritoriu, na němž je registrována. Česká ochranná známka se registruje u Úřadu průmyslového vlastnictví a platí pouze na území České republiky, zatímco registrací ochranné známky Evropské unie u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví získá její vlastník ochranu ve všech 28 členských státech.

Před registrací ochranné známky lze doporučit provést rešerši v rejstřících ochranných známek registrovaných pro konkrétní území, neboť vlastníci starších ochranných známek, které by byly shodné či podobné a byly registrovány pro shodné či podobné výrobky či služby, by mohli proti této přihlášce ochranné známky podat námitky. Tímto se proces registrace nejen časově prodlužuje, ale též finančně prodražuje.

Dále je nutné pečlivě vybrat výrobky a služby, které má ochranná známka chránit. Čím širší seznam výrobků a služeb vytvoříte, tím spíše zasáhnete do práv vlastníků starších ochranných známek. Příliš úzkým seznamem zase nemusíte poskytnout ochranu budoucím výrobkům a službám. Seznam výrobků a služeb totiž nemůže být dodatečně rozšiřován.

Podáním přihlášky ochranné známky vzniká právo priority. Bude-li ochranná známka zaspána, ode dne podání přihlášky (práva priority) se počítá její platnost. Platnost ochranné známky činí 10 let ode dne přihlášení. Platnost ochranné známky lze na žádost prodloužit vždy o dalších 10 let. Nejstarší ochranné známky platné na českém území pochází až z konce 19. století.

Práva z ochranné známky lze užít jak proti různým nezapsaným obchodním značkám, tak proti mladším ochranným známkám, obchodním firmám ale i doménovým jménům. Důvodem, proč si podnikatelé registrují a následně pečlivě chrání své ochranné známky je též investiční funkce ochranných známek, kdy hodnota duševního vlastnictví společností mnohdy převyšuje hodnotu hmotných aktiv. Registrace ochranné známky je tak velmi důležitým krokem směrem k sebevědomé identitě podnikatele a zhodnocování jeho značky.

Zdroj: byznysweb.cz

Napsat komentář